ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK

Piatok 30. september patril dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou
a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1. stupni základných škôl.

Deti sa od rána venovali dopravným aktivitám. Pani učiteľky si pre deti pripravili dopravné prezentácie,
kvízy, minitesty z pravidiel cestnej premávky, pracovali s literatúrou s dopravnou tematikou, čítali si
príbehy o dopravných značkách, čím rozvíjali aj čitateľskú gramotnosť. Využili i dopravné edukačné
softvéry a dopravné CD S Martinom na cestách, či Autoškola pre deti. Najdôležitejšou súčasťou dňa
boli však praktické činnosti. Žiačky z krúžku 1. pomoci porozprávali deťom o dôležitých telefónnych
číslach, o správnom privolaní záchrannej služby, polície a hasičov. Ukázali žiakom, čo má obsahovať
lekárnička, a na aký účel slúži jej výbava. Predviedli žiakom ošetrenie ľahkých zranení, podanie prvej
pomoci pri vdýchnutí cudzieho telesa, masáž srdca, či resuscitáciu. Žiaci si mohli všetko vyskúšať
na modeloch a figurínach, ale i na svojich spolužiakoch, ktorým obviazali ,, ľahké zranenie“, či zmerali
krvný tlak.
Na záver sa žiaci spolu s pani učiteľkami vybrali do terénu. Samozrejme aj na vychádzke použili dôležité
reflexné vesty. V okolí školy pozorovali dopravné značky, dopravné prostriedky, učili sa správne chodiť
po chodníku, prechádzať cez cestu, sledovali dopravné situácie. Počas vychádzky si obzreli
policajnú, požiarnickú stanicu , zdravotné stredisko i lekáreň. Cieľom dopravného dopoludnia bolo
hravou a zážitkovou formou viesť deti k prevencii bezpečnosti na cestách.