ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

Základná škola v Pakostove sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci počas dvoch týždňov s veľkým záujmom dochádzali do školy na bicykli. Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovania na hodinách prírodovedy a prvouky.V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili pri nácviku piesne „Na ceste“ od Mira Jaroša,nakreslili si svoj bicykel, hrali rôzne hry s dopravnou tématikou a naučili sa popísať časti bicykla.
Dňa 30.09. – v piatok, urobili sme si v našej škole „cyklistický sviatok“. Žiaci súťažnou a zábavnou formou zvládli tieto aktivity : jazda slalom, brzdenie na stanovenom mieste, jazda po rovnej čiare, koncert zvončekov, karneval na bicykloch. V závere každý žiak získal Kartu Sagana, diplom „Super Cyklista“ a „Sladkú medailu“.