ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy.
Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovacích predmetov prírodovedy a prvouky. V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili opäť pri pesničke “Na ceste” od Mira Jaroša, kreslili si svoj bicykel, hrali rôzne hry a zopakovali si časti bicykla.

Dňa 16.06. – v piatok, urobili sme si v našej škole “Cyklistický piatok-sviatok”. Žiaci súťažnou a zábavnou formou zvládli tieto aktivity : jazda slalom, brzdenie na stanovenom mieste, jazda po rovnej čiare, koncert zvončekov, futbal na bicykloch. V závere každý žiak získal Kartu Sagana, diplom “Super Cyklista” a sladkú medailu.