ŠTATÚT

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento štatút určuje pravidlá celonárodnej súťaže s názvom „Do školy na bicykli 2019 – Škola priateľská k bicyklom“ pre školy, učiteľov a žiakov zapojených škôl.

 

Článok 2
Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je:

• Priniesť radosť z cesty do školy;
• zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
• povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, skateboarde, odrážadle, korčuliach či pešo;
• zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
• zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
• zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli alebo inom nemotorovom dopravnom prostriedku;
• zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov).

 

Článok 3
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
2. Organizačným a odborným garantom je CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o., Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov v zastúpení Matúš Goga.

 

Článok 4
Pravidlá súťaže

1. Zámerom súťaže je motivácia škôl, ktoré svojou registráciou na webovom portáli www.doskolynabicykli.eu (ďalej len www.dsnb.sk) potvrdia, že:
 1.1. určia osobu zodpovednú za koordináciu súťaže na škole (školský koordinátor),
 1.2. zabezpečia propagáciu súťaže na svojej škole s využitím všetkých dostupných médií,
 1.3. budú informovať o aktivitách organizovaných v rámci súťaže na webovom portáli www.dsnb.sk.
2. Registrácia bude úspešne dokončená po úplnom vyplnení a odoslaní registračného formulára na stránke súťaže.
3. Súťaž je určená materským, základným a stredným školám, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 13. – 31. máj 2019 motivovať svojich žiakov v dochádzaní do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky na webovej stránke www.dsnb.sk.
4. Do súťaže školy prihlásia jednotlivé triedy uvedením celkového počtu žiakov v registračnom formulári.
5. Každá škola sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel.
6. Vyplnením prihlasovacieho formulára každá škola potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a údaje bude poskytovať čestne a pravdivo.
7. Každá škola má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jej údaje budú zmazané aj na internetovej stránke.

 

Článok 5
Realizácia a termíny súťaže

1. Termín začatia súťaže je 13. – 31. máj 2019.
2.Úlohy školy:
 • Štatutárny zástupca školy zabezpečí vyplnenie registračného formulára v termíne od 6. máj 2019, 8:00 SEČ na príslušnej webovej stránke súťaže www.dsnb.sk.
 • Určí školského koordinátora súťaže, ktorý bude dohliadať na celkový priebeh súťaže na škole.
 • Určí zapojené triedy nahlásením celkového počtu zapojených žiakov.
Povinné údaje prihlasovacieho formulára za školu sú:
 • názov školy,
 • sídlo školy,
 • meno riaditeľa/ky školy,
 • meno poverenej osoby zodpovednej za koordináciu súťaže na školskej úrovni (školského koordinátora),
 • kontaktné údaje školského koordinátora,
 • počet zapojených žiakov do súťaže,
 • potvrdenie podmienok pre registráciu do súťaže,
 • potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže.
4. Termín uzávierky súťaže je 31. máj 2019, 23:59 SEČ.
5. Štatút súťaže je zverejnený na oficiálnej webovej stránke súťaže www.dsnb.sk.
6. Vyhlasovateľ súťaže zorganizuje slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni. Termín a miesto konania slávnostného vyhodnotenia budú uverejnené na oficiálnej webovej stránke súťaže www.dsnb.sk.

Článok 6
Súťažné kategórie

1. Vyhodnocovať sa budú dve súťažné kategórie na národnej úrovni:
1.1. Škola, kde sa v rámci trvania súťaže zorganizovala najkreatívnejšia aktivita v oblasti podpory udržateľnej mobility. Víťazom sa stane škola, ktorá získa za svoju zverejnenú aktivitu najviac like-ov na facebookovej stránke súťaže.
1.2. Škola, kde bolo počas trvania kampane rozdaných najviac Kariet Petra Sagana:
 • kartu odovzdá triedny učiteľ žiakovi, ktorý príde v ten deň do školy na bicykli;
 • karta slúži na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu;
 • každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu;
 • po použití karty má žiak ďalší deň novú možnosť na jej získanie;
 • ak škola neurčí inak, kartu je možné použiť len počas trvania kampane.

 

Článok 8
Poučenie k registrácii o zaradení do evidencie registrovaných škôl v celonárodnej kampani s názvom Do školy na bicykli

1. Odo dňa 6. máj 2019 je účinný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Podľa § 9 zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť.

 

Článok 9
Osobitné ustanovenia

1. Informácie o školách a ich aktivitách budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke www.dsnb.sk.

 

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je schválený vyhlasovateľom súťaže.
2. Štatút je zverejnený na www.dsnb.sk.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

 

V Prešove dňa 17. máj 2019

Matúš Goga
koordinátor súťaže