NÁVRH AKTIVÍT

INŠPIRÁCIE PRE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV V RÁMCI KAMPANE DO ŠKOLY NA BICYKLI:

NÁMETY NA AKTIVITY:

1. Učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli nad svojou cestou do školy. Odkiaľ cestujú, koľko to trvá, akými prostriedkami, s kým, ako sa pri tom cítia, čo vidia po ceste, čo cítia, aké zaujímavé miesta majú po ceste. Cestu môžu nakresliť alebo opísať slovne.

 

2. Deti nakreslia mapu okolia školy. Z ktorých smerov prichádzajú, čo si všimli v okolí školy, kde parkujú autá, kde sú zastávky MHD, kde sa dajú zaparkovať bicykle. Žiaci tak vytvoria tzv. mentálnu mapu okolia školy.

 

3. Učiteľ sa opýta triedy, ako prišli dnes do školy. Deti sa hlásia k rôznych dopravným prostriedkom, učiteľ spočíta a vyhodnotí (tzv. modal share). Na základe tabuľky prepočtu koľko kg CO2 a koľko kalórií sa dá ušetriť alebo spáliť v rôznych dopravných prostriedkoch deti zistia, aká forma dopravy je najvýhodnejšia pre životné prostredie, peňaženku, zdravie…Aký je rozdiel medzi prázdnym a plným autobusom? (spotreba/50 alebo spotreba/0)

 

4. Deti napíšu list primátorovi, ministrovi alebo policajtovi o tom, ako si predstavujú lepšiu dopravu do školy. Aktivita sa dá sa zapojiť do hodiny slovenského alebo cudzieho jazyka.

 

5. Deti vytvoria plagát, ktorý má motivovať šoféra aby nechal dostatočný priestor pre chodcov, mamičky s kočíkmi, cyklistov, kolobežkárov. (téma napr.: Zachovaj 1,5 m odstup!)

 

6. Deti sčítajú zaparkované bicykle pred školou alebo na inom priestranstve v blízkosti školy, kde zvyčajne parkujú. Zistia, či je dostatok miesta na parkovanie pre cyklistov a zhodnotia, či to má vplyv na počet ľudí dochádzajúcich na bicykloch. Aktivita sa dá sa zapojiť do hodiny matematiky. Súčasne navrhnú, kde by bolo vhodné umiestniť chýbajúce stojany na bicykle v areáli školy či v blízkom susedstve.

 

7. Sčítanie dopravy v blízkosti školy (križovatka, rušná cesta…) – osobné automobily, nákladné, autobusy, električky, motorky, bicykle, chodci – žiaci si najskôr sami navrhnú rozdelenie vozidiel, ktoré budú počítať, učiteľ im môže pomôcť v nasmerovaní. Následne si žiaci spravia prieskum medzi sebou v triede odkiaľ a ako chodia do školy. Cieľom je rozobrať si dopravnú situáciu v okolí školy, zistiť, ako vyzerá skladba cestnej premávky, koľko áut jazdí v pomere k cyklistom. Výsledky je možné porovnať s výsledkami prieskumu triedy.

Odporúčanie: Uvedené aktivity alebo Vaše vlastné nápady je možné rozdeliť na celý týždeň trvania kampane Do školy na bicykli, aby tak každý deň v týždni sa deti mohli venovať inej stránke alternatívnej dopravy do školy.

NÁMETY NA PODUJATIA:

1. Deň/týždeň do školy na bicykli či kolobežke. Škola sa môže pokúsiť motivovať žiakov a rodičov v dochádzaní aspoň počas jedného dňa alebo týždňa do školy „zelenším“ spôsobom než autom. Uvedené aktivity sa môžu rozvrhnúť počas celého týždňa a tak upriamiť pozornosť žiakov aj rodičov na alternatívne spôsoby dopravy do školy. Podujatie je vhodné spojiť s intenzívnejšou vyučovaním dopravnej výchovy.

Odporúčanie: Do organizácie podujatí je vhodné zapojiť miestne inštitúcie, políciu, vyučovanie dopravnej výchovy a pod.