ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K BICYKLOM

Školy sa do kampane môžu zapojiť registráciou pomocou stránky www.doskolynabicykli.eu. Registrácia je otvorená až do 20. mája. Školy súťažia v samotnom zapojení čo najväčšieho počtu žiakov, ktorí prídu do školy na bicykli, ale tiež v aktivitách, ktoré zrealizujú počas súťažného týždňa. Hlasovanie prebehne na sociálnych sieťach. Školy budú odmenené počas vyhodnotenia kampane, ktoré je naplánované […]

Tlačová správa : Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Aj školáci a ich učitelia majú možnosť v tomto mesiaci urobiť na bicykli niečo pre svoje zdravie. Do 14. mája sa môžu zaregistrovať do celonárodnej kampane Do školy na bicykli prostredníctvom stránky www.doskolynabicykli.eu. Týždňová kampaň podporujúca zdravé dochádzanie detí do škôl na bicykli či peši, sa uskutoční od 21. do 25. mája 2018. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo dopravy a […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UDAVSKÉ

Žiaci ZŠ s MŠ Udavské zavŕšili kampaň Do školy na bicykli piatok 16. júna 2017 sériou rôznych aktivít venovaných cyklistike. Začali sme prednáškou o histórii bicyklov. Venovali sme sa aj zákonu o cestnej premávke, ktorý definuje pravidlá, čím má byť cyklista a jeho bicykel vybavený, ako sa má správne po cestách jazdiť. Zopakovali sme si […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU LIEŠŤANY

Našich 36 žiakov sme sa snažili motivovať k bezpečnej a radostnej ceste do školy na bicykli. Denne sme sa s deťmi rozprávali – ranná komunita a vyhodnotenie cesty do školy. Deti sa spoločne s p. uč. odviezli až do Kostolnej Vsi (3km tam a späť – len sa zabudlo na fotenie a pravidlá si utvrdzovali […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DLHÁ 43/35 DLHÉ KLČOVO

Posledný deň projektu sa uskutočnila dopravná súťaž pod názvom “ Na bicykli bezpečne“. Svoje sily si naši žiaci zmerali v jazde zručnosti na bicykli v slalome, jazde po lavičke, jazde  po osmičke. Vedomosti si preverili v poznávaní časti bicykla, dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky. Čakal na nás aj darček – nové stojany v škole […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA HLAVNÁ 19, OCHODNICA

Na našej škole prebehli cylistické súťaže v netradičnom prevedení. Výherca v dochádzke na bicykli bola III.A, kde všetci žiaci prišli do školy bicyklom. Za odmenu mali v rámci hodiny TSV súťaže ako Cykloturbo a Cykloslimák (najrýchlejší/najpomalší vyhráva – trestné body za dotyk nohy so zemou), Balansmajster – dôjdi do cieľa držiac loptičku na rakete a […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAKOSTOV

Osvojili si zásady bezpečného správania cyklistu a zvládli techniku jazdy. Teoretické vedomosti z oblasti dopravnej výchovy žiaci získavali formou prezentácií na interaktívnej tabuli, pracovných listov aj počas vyučovacích predmetov prírodovedy a prvouky. V rámci ŠKD si vyrobili dopravné značky, ktoré použili opäť pri pesničke “Na ceste” od Mira Jaroša, kreslili si svoj bicykel, hrali rôzne […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU KOLBOVCE

Naša škola sa úspešne zapojila do projektu “ Do školy na bicykli“. Naším cieľom bolo vzbudiť záujem o jazdu na bicykli u čo najväčšieho počtu žiakov. Niektorí žiaci počas roka pravidelne dochádzajú týmto prostriedkom, avšak počas tohoto týždňa sme zaznamenali enormný záujem u žiakov, dokonca aj aj na prvom stupni. O bezpečnosť sa starala triedna […]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROHOŽNÍK

Piatok 30. september patril dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1. stupni základných škôl. Deti sa od rána venovali dopravným aktivitám. Pani učiteľky si pre deti pripravili dopravné prezentácie, kvízy, minitesty z pravidiel cestnej premávky, pracovali s literatúrou s dopravnou tematikou, čítali si príbehy o dopravných značkách, čím rozvíjali […]

GYMNÁZIUM SNINA

Diskusie na tému „Do školy na bicykli“. Zmapovanie cesty do školy. Poukázanie na výhody bicykla. Hľadanie možnosti odstránenie nevýhod (nedostatkov). Informovanie kompetentných. Zmapovanie dochádzky do školy.